Aktualności

2862138437_285eb0e8afOstatnim czasem wiele uwagi poświęca się tematowi świadczenia pielęgnacyjnego. Dletego też przypomnieć nalezy, że zasady uzyskiwania świadczenia pielęgnacyjnego określone zostały w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta została znowelizowana ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe zasady nabywania świadczenia pielęgnacyjnego. Od dnia 1 stycznia 2013 r. nabycie prawa do tego świadczenia obwarowane zostało nowymi dodatkowymi warunkami.

czytaj dalej "Co ze świadczeniem pielęgnacyjnym po zmianach ustawy o świadczeniach rodzinnych?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

DSCF9295Warunki świadczenia usług turystycznych tak na terytorium Polski jak i za granicą określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach turystycznych. Ustawa ta będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy umowa z klientem o świadczenie usług turystycznych zawarta zostanie na terytorium Polski. Taką umowę zawierają klienci polskiego biura podróży. Zasady odpowiedzialności organizatora turystyki – przedsiębiorcy organizującego imprezę turystyczną – biura podróży za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych określone zostały w art. 11 a tejże ustaw.

czytaj dalej "Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

Kaucja?

brak komentarzy Dodano przez , dnia 24 lut 2014

Kaucja to potoczna nazwa jednego z przewidzianych w kodeksie postępowania karnego środków zapobiegawczych. Kaucja w języku kodeksu postępowania karnego to poręczenie majątkowe – jeden z nieizolacyjnych środków zapobiegawczych.

czytaj dalej "Kaucja?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

sweet-child-o-mine_lW obecnych czasach  bardzo często zdarza się, że opiekę nad dzieckiem sprawuje  jeden z rodziców. Sytuacja taka może mieć miejsce w skutek rozwodu, czy w przypadku, gdy rodzice nie zawarli związku małżeńskiego. O takich rodzicach mówi się, że żyją w rozłączeniu. W rozłączeniu żyć będą także rodzice, którzy znajdują się w separacji, czy też ci, których małżeństwo zostało np. unieważnione.

czytaj dalej "Kiedy sąd ograniczy władzę rodzicielską rodzicom, którzy żyją w rozłączeniu?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

free-3d-business-men-marching-concept-1_lKażda ze stron stosunku pracy może go rozwiązać za wypowiedzeniem. Artykuł 32 §1 kodeksu pracy stanowi bowiem, że każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę na czas nieokreślony oraz na okres próbny. Taka treść art. 32§1 kodeksu pracy  oznacza, że nie może być wypowiedziana umowa o pracę na czas określony. Od zasady tej określone został wyjątek, który może być wprowadzony do umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, wolą stron umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia zależą od okresu na jaki została zawarta lub od okresu zatrudnienia danego pracownika u pracodawcy.

czytaj dalej "Co dalej z wypowiedzeniem umowy o pracę?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

no-guiltOskarżonego uważa się za niewinnego dopóki jego wina nie została udowodnione i stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Tak stanowi art. 5§1 kodeksu postępowania karnego. Oznacza to nic innego jak to, że w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I instancji jak i przed sądem rozpoznającym apelację w sprawie oskarżonego postrzega się jako osobę niewinną.

czytaj dalej "Dlaczego oskarżony nie musi udowadniać swej niewinności?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

paper-neg-port-oneida-3_lArtykuł 15 ust 1 ustawy dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych stanowi, że osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. W ten sposób dopełnia się obowiązku wymeldowania.

czytaj dalej "Kiedy organ gminy wyda decyzję o wymeldowaniu z miejsca stałego pobytu?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij
Następna strona »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress